BESTELLEN

BibelCards

 -

BC-Sortiment "Dankbarkeit" (XL)

BibelCards-Sortiment mit 10 verschiedenen Bibelworten zum Thema  "Dankbarkeit"

Das Set enthält folgende Bibelverse:
 
Psalm 5,12
Psalm 118,1
Psalm 119,62
Daniel 6,11
1. Korinther 4,7
Philipper 4,4-5
Philipper 4,6
1. Thessalonicher 5, 16-18
Hebräer 12,28
Offenbarung 4,10f

Format: 55 x 86 mm (XL)