BESTELLEN

BibelCards

 -

BC-Sortiment "Gott segnet Dich" (XL)

BibelCards-Sortiment mit 7 verschiedenen Bibelworten zum Thema  "Gott segnet Dich"

Das Set enthält folgende Bibelverse:
 
Psalm 16,11
Johannes 14,27
Römer 8,38+39
1. Thessalonicher 5,23f
2. Timotheus 1,7
Hebräer 13,20.21 
2. Petrus 1,2+3 

Format: 55 x 86 mm (XL)