BESTELLEN

BibelCards

 -

BC-Sortiment "Gott wirkt durch sein Wort" (XL)

BibelCards-Sortiment mit 6 verschiedenen Bibelworten zum
Thema "Gott wirkt durch sein Wort"


Das Set enthält folgende Bibelverse:
 
Psalm 119,105  
Matthäus 4,4
Römer 15,4 
Kolosser 3,16a
2. Timotheus 3,16
2. Timotheus 3,17

Format: 55 x 86 mm (XL)