BESTELLEN

BibelCards

 -

BC-Sortiment "Hoffnung" (XL)

BibelCards-Sortiment mit 7 verschiedenen Bibelworten zum Thema  "Hoffnung"

Das Set enthält folgende Bibelverse:

Psalm 39,8
Psalm 130,5
Römer 15,13
1. Korinther 13,13
Epheser 1,18
1. Thessalonicher 1,3 
1. Petrus 1,13 

Format: 55 x 86 mm (XL)