BESTELLEN

BibelCards

 -

BC-Sortiment "Pfingsten" (XL)

BibelCards-Sortiment mit 5 verschiedenen Bibeltexten zu Pfingsten

Das Set enthält folgende Bibelverse:
 
Joel 3,1
Johannes 14,16-17
Johannes 14,26
Römer 8,26
1. Korinther 2,12

Format:
 55 x 86 mm (XL)