BESTELLEN

BibelCards

 -

BC-Sortiment "Psalmen" (XL)

BibelCards-Sortiment mit 8 verschiedenen Bibelworten aus den Psalmen

Das Set enthält folgende Bibelverse:
 
Psalm 23,1-4
Psalm 27,1
Psalm 34,9+10
Palm 34,15+16
Psalm 63,2
Psalm 73,28
Psalm 138,3
Psalm 145,18

Format:
 55 x 86 mm (XL)