BESTELLEN

BibelCards

 -

BC-Sortiment in Französisch (XL)

BibelCards-Sortiment mit 12 verschiedenen Bibelworten in Französisch.

Das Set enthält folgende Bibelverse:

Johannes 11,25
Epheser 2,8-9
1. Johannes 4,16
Johannes 8,12
Römer 3,23-24
Psalm 23,1-4
Johannes 17,3
1. Korinther 13,4-7
Psalm 119,105
Matthäus 11,28-29
Lukas 15,8-10
Matthäus 5,44-45

Format:
 55 x 86 mm (XL)