BESTELLEN

BibelCards

 -

BC-Sortiment "Ostern" (XL)

BibelCards-Sortiment mit 5 verschiedenen Bibeltexten zu Ostern

Das Set enthält folgende Bibelverse:
 
Lukas 24, 5-7
Johannes 11, 25+26
Apostelgeschichte 2, 22-24
Römer 10, 9
1. Korinther 15, 3-6

Format:
 55 x 86 mm (XL)